Sosyal-Duygusal Öğrenme Nedir? Bir Toplum İçin Neden Önemlidir?

Sosyal-Duygusal Öğrenme Nedir? Bir Toplum İçin Neden Önemlidir?

Hızla gelişen ve birbirine son derece bağlı bir toplumun çağdaş bağlamında, sosyal-duygusal öğrenmenin (SDÖ) önemi giderek daha belirgin hale gelmekte ve özellikle geleceğimiz açısında en üst düzeyde dikkate almamızı gerektirmektedir. Kapsamlı araştırmalar, SDÖ’nün bireyleri duyguları anlamak ve etkili bir şekilde düzenlemek, olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek ve sorumlu karar verme süreçlerine dahil olmak için gerekli olan vazgeçilmez beceri ve tutumlarla donatmada çok önemli bir rol oynadığını tutarlı bir şekilde göstermiştir.

Bu yazımın sınırları dahilinde, SDÖ’nün bilimsel temellerini inceleyecek, genel esenlik ve başarı üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve SDÖ’nün yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için pragmatik bir yaklaşımda bulunacağım.

SDÖ’nün Bilimsel Temeli

Sosyal duygusal öğrenme, öz farkındalık, sosyal farkındalık, öz yönetim, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme dahil olmak üzere sosyal-duygusal yeterlilikle ilgili bilgi ve becerilerin edinilmesini ve uygulanmasını ifade eder. Çocuklar ve yetişkinler de dahil olmak üzere bireylerin duygularını tanıma ve yönetme, olumlu hedefler belirleme ve bunlara ulaşma, başkalarına özen ve ilgi gösterme, olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme, sorumlu kararlar alma ve sosyal ve akademik görevlerde etkili bir şekilde yol alma becerilerini geliştirdikleri bir süreçtir.

Ampirik çalışmaların da gösterdiği gibi SDÖ duygu düzenleme, gelişmiş duygusal esenlik ve stresi etkili bir şekilde yönetme kapasitesinin artmasıyla olumlu yönde ilişkisi bulunmuştur. Duyguları tanıma ve yönetme kapasitesinin, gelişmiş ruh sağlığı sonuçları ve yüksek dayanıklılık ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte empati ve bakış açısı alma, SDÖ’nün temel bileşenleridir. Başkalarının duygularını anlamayı ve deneyimlemeyi gerektiren empati, olumlu sosyal etkileşimlerin ve ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Bireyler empati geliştirerek başkalarının deneyimlerine dair daha derin bir anlayış geliştirir ve onlarla bağlantı kurmak ve onları desteklemek için daha donanımlı hale gelir. Empatiyle yakından ilişkili olan bakış açısı alma, başkalarının bakış açısını benimsemeyi ve onların düşüncelerini, duygularını ve koşullarını dikkate almayı içerir. Bu bilişsel süreç, kişinin farklı bakış açılarını takdir etme, kapsayıcılığı teşvik etme ve etkili iletişim kurma becerisini geliştirir.

Empati ve bakış açısı alma birlikte sosyal ve duygusal yetkinliklerin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur. Araştırma bulguları, yüksek düzeyde empati sergileyen bireylerin, daha fazla memnuniyet ve daha derin bir anlam duygusu ile karakterize edilen ilişkiler yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Birbiriyle bağlantılı bir bilişsel beceri olan bakış açısı alma, kapsayıcılığı teşvik etmeye ve çok çeşitli bakış açıları için gerçek bir takdir geliştirmeye hizmet eder.

SDÖ’nün dahil edilmesi sadece duygusal boyutlarla ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda öz farkındalık, öz motivasyon ve eleştirel düşünme dahil olmak üzere bilişsel becerileri artırmaya da hizmet eder. Bu becerilerin kazanılması ve kullanılmasının, akademik başarıya ulaşılmasına ve yaşam boyu öğrenme zihniyetinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Bireysel Esenlik Üzerindeki Etkisi

Mevcut araştırmalar, SDÖ programlarının, çocuklar ve yetişkinler de dahil olmak üzere çeşitli yaş gruplarındaki bireylerde kaygı, depresyon ve stresle ilişkili semptomları azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. SDÖ müdahaleleri yoluyla duygusal zekanın geliştirilmesinin, ruh sağlığı sonuçlarının iyileştirilmesini kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir.

Zorbalığın önlenmesi, SDÖ stratejilerinin uygulanmasından önemli ölçüde etkilenmektedir. Empati, saygı ve işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla, bireyler çatışmaları etkili bir şekilde yönetmek ve yapıcı ilişkileri teşvik etmek için gelişmiş becerilerle donatılır ve böylece daha güvenli toplulukların gelişmesine yol açar. Bu anlamda bireylerin genel esenliği üzerindeki uzun vadeli etkileri dikkate değerdir. Araştırmalar, SDÖ uygulamalarına katılımın, gelişmiş psikososyal uyum, yüksek öz saygı ve madde bağımlılığı gibi zararlı davranışlara katılma olasılığının azalması gibi olumlu sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir.

Akademide ve İş Dünyasındaki Etkileri

SDÖ müdahalelerine maruz kalan öğrencilerin, gelişmiş akademik performans, artan mezuniyet oranları ve öğrenme sürecine yönelik daha olumlu eğilimler dahil olmak üzere gelişmiş akademik sonuçlar sergiledikleri gözlemlenmiştir. Hedef belirleme, öz disiplin ve problem çözme gibi SDÖ becerilerinin edinilmesi ve uygulanmasının, olumlu ve zenginleştirici bir öğrenme deneyiminin teşvik edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra işyerinde SDÖ becerilerinin edinilmesi ve uygulanmasının, profesyonel yaşamın çeşitli yönleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu becerilerin iş tatmini düzeyinin yükselmesine, işbirliğine dayalı çabalarda etkinliğin artmasına ve genel üretkenlikte kayda değer bir artışa katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. İşverenler arasında, işe alım ve mesleki ilerleme bağlamında sosyal-duygusal yetkinliklerin önemine ilişkin giderek artan bir kabul söz konusudur.

Sosyal-Duygusal Öğrenmeyi Teşvik Edin

SDÖ eğitime entegrasyonu, kanıta dayalı stratejilerin okullar tarafından benimsenmesini gerektirmektedir ve vatandaş olarak bunun takibi de bizlere düşmektedir. Bu stratejiler, SDÖ’yü müfredata dahil etmeyi ve böylece öğrencilere sosyal ve duygusal becerilerini uygulamaları ve geliştirmeleri için açık talimatlar ve geniş fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.

Ebeveyn katılımı, ev ortamında SDÖ’nün teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Ebeveynler, besleyici bir atmosfer yaratarak çocuklarında SDÖ becerilerinin gelişmesi için elverişli bir ortam oluşturabilirler. Buna ek olarak, ebeveynler sağlıklı duygusal ifade sergileyerek rol model olabilir ve böylece çocuklarına değerli içgörüler sağlayabilir. Dahası, çocuklarıyla birlikte aktif dinleme ve empati kurma pratiklerine katılmaları, SDÖ’nün teşvik edilmesinde ebeveyn katılımını daha da artırır.

Kapsamlı öğretmen eğitimi programları, eğitimcilere SDÖ uygulamalarını öğretim ortamlarına yetkin bir şekilde entegre etmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlama potansiyeline sahiptir. İşbirliğine dayalı çabalar, devlet kurumlarının, eğitim kurumlarının ve yerel toplulukların kolektif katılımını kapsar ve eğitim ortamlarında SDÖ’yi en üst düzeyde önem veren bilinci geliştirmek, kaynakları dağıtmak ve politikaları desteklemek için uyumlu bir şekilde birlikte çalışır. Bu konuda bizlere düşen görev bu konunun önemini yaygınlaştırmaktır.

SDÖ sadece moda bir sözcük değil; gelişen bir toplumun çok önemli bir bileşenidir. Neden mi? Öncelikle, bireyleri hayatta başarılı bir şekilde yol alabilmeleri için ihtiyaç duydukları duygusal araçlarla donatır. Duygusal farkındalık ve düzenlemeyi öğreterek ruh sağlığını iyileştirir ve ruh sağlığı sorunlarının toplum üzerindeki yükünü azaltır. Ayrıca davranış sorunlarını doğrudan ele alarak çatışma çözümünü, empatiyi ve dürtü kontrolünü teşvik eder, bu da daha uyumlu okullara ve topluluklara yol açar. Bir başka yan ürünü olan daha iyi iletişim, olumlu ilişkileri teşvik eder ve yanlış anlamaları ve çatışmaları azaltır. Akademik olarak, öğrenci performansını artıran ve daha yetenekli bir işgücü yaratan bir oyun değiştiricidir. Ancak mesele sadece akademik değil; SDÖ empati, şefkat ve sosyal sorumluluk geliştirerek toplumumuzu daha nazik, daha bağlantılı bir yer haline getiriyor. Zorbalık ve şiddete karşı güçlü bir araçtır ve bireylerin daha sorumlu ve ilgili vatandaşlar olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda dayanıklılığı artırarak bireyleri hayatın zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlar. Dahası, suç ve madde bağımlılığını azaltarak, altta yatan duygusal ve sosyal sorunları ele alarak daha güvenli bir topluma katkıda bulunur. Özetle, sosyal-duygusal öğrenme sadece süslü bir eğitim trendi değildir; hepimiz için daha mutlu, daha sağlıklı ve daha uyumlu bir toplum için bir reçetedir.

Sonuç olarak ampirik kanıtlar, bilimsel ilkelere dayanan bir yöntem olarak sosyal-duygusal öğrenmenin hem bireyler hem de toplumlar için kapsamlı avantajlar sağladığı fikrini desteklemektedir. Sosyal-duygusal öğrenme girişimlerini stratejik olarak uygulayarak empatiyi, kapsayıcılığı ve genel başarıyı teşvik eden bir toplumsal manzara geliştirme potansiyeline sahibiz. Bu temel becerilerin geliştirilmesini yürekten benimsememiz ve önceliklendirmemiz, böylece gelecek nesiller için daha umut verici bir geleceği beslememiz zorunludur. Çünkü bugün bakıldığında geleceğimiz çokta parlak gözükmemektedir.

Kaynaklar

Brackett, M. A., & Rivers, S. E. (2014). Transforming students’ lives with social emotional learning. Ed. Reinhar & Linnenbrink-Garcia, International Handbook of Emotions in Education (368-388).

Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L., Ha, C., Kirk, M. A., Wood, M. E., … Durlak, J. (2023, February 2). Stage 2 Report: The State of the Evidence for Social and Emotional Learning: A Contemporary Meta-Analysis of Universal School-Based SEL Interventions.

Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012). School climate and social–emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology, 104(4), 1189–1204.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

Greenberg, M. T., & Harris, A. R. (2012). Nurturing mindfulness in children and youth: Current state of research. Child Development Perspectives, 6(2), 161-166.

Posamentier, J., Seibel, K., & DyTang, N. (2023). Preventing Youth Suicide: A Review of School-Based Practices and How Social–Emotional Learning Fits Into Comprehensive Efforts. Trauma, Violence, & Abuse24(2), 746–759.

Buralarda Paylaş

Yorum gönder

You May Have Missed